WARUNKI BIZNESOWE
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki określają prawa i obowiązki Stron wynikające z umowy kupna zawartej między:
I. Podstawowe dane
Sprzedawca: Sentop Ltd., Orawski Podzámok 288 027 41 Oravský Podzámok
IČO: 46 835 318
Identyfikator podatkowy: 2023630290
Numer konta: IBAN: SK90 8330 0000 0026 0072 7165
Numer konta dla zamówień z Czech: CZK 2000727153/2010 zarejestrowane w rejestrze Sądzie Rejonowym Žilina, File No. 57677 / L
Dane kontaktowe:
tel: +421 915 371 630 mail: info@sentop.pl
(zwane dalej "Sprzedawcą")
i
kupującym, których przedmiotem jest kupowanie i sprzedawanie towarów na stronie internetowej sprzedawcy.

Organ nadzorczy:
Inspektorat SOI dla Žilinský kraj
z siedzibą w Żylinie
Predmestská 71, tel Box B-89, 011 79 Žilina 1 Division nadzoru i Departament Prawny. no. 041/763 21 30, 041/724 58 68 fax. no. 041/763 21 39
e-mail: za@soi.sk

Adres do reklamacji, wycofania, reklamacji i skarg:
Sentop Ltd., Orawski Podzámok 288 027 41 Oravský Podzámok, ID: 46835318, info@sentop.pl
2. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy są wyłącznie towary i usługi (produkty) wyraźnie określone w umowie zakupu - zamówienie. Ilość, funkcje, ceny i inne dane zawarte na stronie internetowej sprzedawcy są wiążącymi danymi.
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć do kupującego:
- nieuszkodzony produkt zgodny ze specyfikacją lub cechami typowymi dla rodzaju usługi,
- produkt zgodny z normami, przepisami i przepisami obowiązującymi na terytorium Republiki Słowackiej.


Strony zgadzają się, że kupujący wysłał sprzedający potwierdza, że ​​zgadza się z tymi ogólnymi warunkami i warunkami będą miały zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych w każdym e-commerce prowadzonym przez sprzedającego, zgodnie z którymi sprzedawca dostarcza dany produkt prezentowany na stronie kupującego ( „umowa kupna”), a wszystkie stosunki między sprzedającym a kupującym wynikających zwłaszcza przy zawieraniu umowy oraz reklamacji towaru.
3. Anulowanie zamówienia
Anulowanie zamówienia:
Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny w dowolnym momencie przed jej potwierdzenia wiążącego, a kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, których przedmiotem jest dostawa produktu, jeszcze przed rozpoczęciem okresu wycofania.
Jeżeli sprzedawca w odpowiednim czasie i właściwie informować konsumentów o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z § 3 ust. (1) h), konsument ma prawo bez podania przyczyny odstąpienia od umowy zawieranej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedającego w terminie 14 dni od daty dostawy.
Sprzedawca korzysta ze swojego prawa do wypłaty odszkodowania, zwłaszcza w przypadku zakupu produktu „na żądanie”, co było niezbędne do uzyskania żądanie kupującego lub jeśli kontekst zapewniając produkt podjęła już koszty wyraźne. Opłata za anulowanie może wynosić do ceny zakupu produktu.
Anulowanie zamówienia przez sprzedającego:
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w następujących przypadkach:
- kolejność nie można było potwierdzić wiązanie (niesłusznie wymienione numer telefonu jest niedostępny nabywca, kupujący nie odpowiada na e-maile itp.)
Ogólne warunki handlowe stanowią integralną część umowy zakupu. Jeżeli sprzedający i kupujący zawrzeć pisemne umowy zakupu, w którym zgadzają się warunków stanowiących odstępstwo od ogólnych warunków handlowych, postanowień umowy zakupu danego priorytetu na ogólnych warunkach.
4. SPOSÓB WYKORZYSTANIA KONTRAKTU BUDYNKU
1. Umowa sprzedaży została zawarta wiążącej akceptacji propozycji zawarcia umowy sprzedaży kupujący przez sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej przez kupującego do sprzedawcy lub nabywcy wysyłającej formularz na stronie internetowej sprzedawcy lub nabywcy do porządku telefonicznej sprzedawca ( „Rozporządzenie”) ,
2. wiążące przyjęcie zamówienia przez sprzedającego potwierdzenia lub potwierdzenia telefonicznego lub e-mail kupującego za pośrednictwem prywatnych wiadomości sprzedającego na kupującego poprzez przyjmowanie zamówień po uprzednim uzyskaniu kupujących rzędu oznaczone jako „potwierdzenie zamówienia”.
3. Wiążąca akceptacja zamówienia zawiera informacje o nazwie i specyfikacji produktu, którego sprzedaż jest przedmiotem umowy zakupu, dalsze informacje na temat cen i / lub innych usług, nazwisko i adres miejsca, gdzie iw jaki sposób produkt ma być dostarczony, a także informacje na temat ceny, warunków , sposób i termin dostarczenia produktu lub inne dane.
5. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO
1. Sprzedawca jest zobowiązany do:
a. dostarczać, w oparciu o zamówienie potwierdzone przez sprzedawcę dla kupującego, produkt w uzgodnionej ilości, jakości i czasie,
b. w celu zapewnienia, że ​​dostarczone towary są zgodne z obowiązkami ustanowionymi przez obowiązujące ustawodawstwo słowackie,
c. przekazane kupującemu najpóźniej z produktem w czcionce omnej lub nawet w formie elektronicznej wszystkie dokumenty niezbędne do przyjęcia i stosowania produktu oraz innych dokumentów wymaganych przez obowiązujące prawodawstwo (informacja o charakterystyce instrukcji produktów do montażu, eksploatacji, użytkowania, konserwacji i instrukcji bezpieczeństwa w języku słowackim, formularz odstąpienia, karta gwarancyjna na życzenie konsumenta lub jeśli sprzedający oferuje dłuższy okres gwarancyjny niż ustawowy okres gwarancji / dowód zakupu produktu). 2. Sprzedawca ma prawo do właściwej i terminowej zapłaty ceny zakupu kupującego za dostarczony produkt. 6. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO 1. Konsument ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy w formie pisemnej w terminie czternastu dni (ustawa nr. 102/2014 w sprawie ochrony konsumentów w przypadku sprzedaży towarów lub usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy na zewnątrz lokalu sprzedawcy) od daty otrzymania towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usług. Poprzez odstąpienie od umowy, umowa zostaje zniesiona od samego początku. 2. Konsument: a. Weź zakupiony lub zamówiony produkt, zapłaci sprzedającemu uzgodnioną cenę zakupu w uzgodnionym terminie, w tym koszt dostawy produktu, potwierdzić odbiór produktu e-mailem, podpisem lub podpisem osoby odpowiedzialnej. Konsument ma prawo dostarczyć produkt w ilości, jakości, czasie, sposobie i miejscu uzgodnionym przez strony w wiążącym przyjęciu zamówienia. 7. DOSTAWA 1. Metody dostawy towarów tovaruDodanie się następująco: - usługi kurierskie, - w poštou.2 serwis słowacki. Cena i płatność Przy zamawianiu produktu i dostarczeniu go. shipping + obsługa spoluSlovenskou post - waga opakowania 1 kg 4,90 EURSlovenskou Post - waga 1,01 kg opakowanie od 7.00 EURKuriérskou usługa dostawy EURCena GLS 6.90 jest ważna na terytorium Republiki Słowackiej. Podczas wysyłania towarów za granicą, koszty transportu analizowane indywidualnie w oparciu o cenę wysyłki poza Słowackiego republiky.Kupujúci jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu produktu uzgodnionym w umowie w chwili zawarcia umowy zakupu, w tym kosztów dostawy towarów ( „Cena zakupu” ) zgodnie z ustawą nr 18/1996 Coll w zmienionej formie - gotówką, bezpośrednio kurierem, posłańcy - przelewem na rachunek bankowy sprzedającego - Zwykły przelew - w kartou.3 płatności. Jeżeli kupujący płaci cenę zakupu przez terminu płatności przelewu jest to data, kiedy pełna cena zakupu dobro rachunku IBAN sprzedającego: SK90 8330 0000 0026 0072 7165 VS: Nie objednávky.4. Kupujący musi zapłacić sprzedającemu uzgodnioną cenę zakupu dla danego produktu w okresie, na podstawie umowy zakupu, ale nie później niż po otrzymaniu produktu. 5. Jeżeli kupujący płaci cenę zakupu dla produktu uzgodnionym w umowie, kupujący ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny zakupu tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej. 6. Jeżeli kupujący nie zapłaci sprzedającemu całą cenę nabycia w przejęciu produktu, Strony zgadzają się, że sprzedający ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego i dostarczenia nieodpłatnej produktu.7. Ceny produktów na stronie internetowej sprzedawcy obowiązują w chwili zamawiania towaru. Cena nabycia zostanie zapłacona przez uznane kredytowania pełną cenę zakupu na konto sprzedającego w przypadku przeniesienia płatności na konto sprzedającego lub płacąc kuriérovi.9 gotówki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zakupu produktu do momentu pełnego zapłacenia ceny zakupu. Dowód zakupu wydany na podstawie umowy kupna między sprzedawcą a nabywcą jest również dokumentem podatkowym.11. Odbiór produktu dla kupujących jest zasadniczo możliwy dopiero po jego opłaceniu, chyba że ustalono inaczej.12. Cena produktu jest ceną transportowanych towarów, zgodnie z opisem w pkt 7.2.13 powyżej. Produkt jest sprzedawany zgodnie z wymaganiami kupującego i prezentuje modele, katalogi, arkusze danych, próbki sprzedawców wyświetlane na stronie internetowej sprzedawcy. O ile sprzedawca i konsument nie uzgodnią inaczej, sprzedawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia konsumenta w ciągu 30 dni od dostawy. 15. Kupujący bierze produkt za pośrednictwem środków określonych w akceptacji kupującego przez kupującego. 16. Informacje na temat właściwości produktu, ilość, wymiary i inne dane zawarte w katalogach, broszurach i innych dostawców łączności umieszczone na stronie internetowej e-commerce dostawcy jest obowiązkowe dane. 17. Miejscem dostawy produktu jest miejsce określone w przyjęciu zamówienia przez sprzedającego, chyba że strony postanowią inaczej w umowie kupna. 18. Sprzedawca dostarcza produkt kupującemu pod adresem wskazanym w umowie kupna. Produkt uważa się za dostarczony w momencie dostarczenia produktu na adres podany w wiążącej akceptacji zamówienia. W przypadku sprzedawcy transportu towarów do nabywcy w miejscu określonym w umowie kupujący, nabywca przejmuje towaru osobiście lub upewnić się, że towary zostały przejęte przez osoby upoważniającej przypadku jego braku od otrzymania towarów określonych w umowie zakupu i podpisany protokół dostawy i dostawy towarów. Trzecia osoba uprawniona do otrzymania towarów określonych w umowie sprzedaży sprzedawca zobowiązany jest złożyć oryginał lub kopię umowy zakupu i dowód wpłaty towarów i pisania pełną wartościowość. Jeśli zajdzie konieczność powtórzenia dostawy towarów ze względu na nieobecność nabywcy w miejscu określonym w umowie, wszystkie koszty poniesione w ten sposób są ponoszone przez kupującego, w szczególności powtarzalne dostawy towaru do miejsca przeznaczenia w umowie. Towary są za doręczone z chwilą dostarczenia towaru na adres wskazany we wniosku i akceptacji zleceń wykonanych w momencie fizycznego otrzymania przez nabywcę, odpowiednio. jego upoważnionego przedstawiciela lub odmowa przyjęcia towaru do przejęcia przez przewoźnika przy dostawie i dostawie towarów. Koszty związane z dzierżawą nie są wliczone w cenę zakupu towarów, a sprzedawca nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług.21. Jeśli kupujący sprawdzi produkt po dostawie i stwierdzi, że produkt ma pewne usterki, poinformuje sprzedającego i odpowiednio zastosuje reklamację produktu do sprzedawcy. odstąpienie od umowy u sprzedawcy.22. Jeżeli sprzedawca nie wykonania umowy, ponieważ zamówiony produkt nie może być dostarczone lub usługi są świadczone, niezwłocznie informuje konsumenta iw ciągu 14 dni wróci cenę zapłaconą za produkt lub depozytu, jeśli sprzedawca i konsument zgadzają się odszkodowania. Jeśli sprzedawca i konsument nie zgadzają się na zastępcze działanie, sprzedawca jest zobowiązany do zastąpienia wszelkich udowodnionych kosztów poniesionych przez konsumenta w celu zamówienia produktu lub usługi. W przypadku świadczenia zastępczego sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia produktu konsumentowi lub świadczenia usługi o tej samej jakości i cenie. 8. nabycie własności oraz przenoszenie ryzyka uszkodzenia TOVAREKupujúci nabywa prawo własności do towarów aż do całkowitej zapłaty pełnej ceny zakupu towarów. 9. PRAWO AUTORSKIE Prawo autorskie podlega prawu autorskiemu nr. 185/2015 Z. z. zmienione.10. DANE OSOBISTE I PŁATNOŚCI I JEJ OCHRONA1. Strony zgadzają się, że kupujący w przypadku, gdy osoba fizyczna ma obowiązek powiadomić sprzedawcę o imię i nazwisko, adres stałego zamieszkania, w tym kod pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. 2. Strony zgadzają się, że kupujący w przypadku osoby prawnej powiadamia sprzedawcą nazwa firmy, adres, kod pocztowy, w tym numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, numer VAT, numer telefonu i adres e-mail. 3. Kupujący oświadcza, że ​​zgadza się zgodnie z postanowieniami art. § 7 ust. 1 ustawy nr. 122/2013 Z. z. O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami, do sprzedawcy i utrzymanie przetwarzanych danych osobowych, w szczególności tych wymienionych powyżej i / lub są niezbędne dla sprzedającego i traktowano je w całej ich informacji systémoch.Predávajúci jest zobowiązana do dane osobowe nabywcy powinny być traktowane i przetwarzane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem słowackim. Kupujący udziela sprzedawcy zgody na okres pięciu lat. Kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie na piśmie. 4. Sprzedający nie kontaktuje się z informacjami o kartach płatniczych lub z informacjami o walucie logowania lub hasłach lub kodach wprowadzonych przez kupującego do zapłaty za produkt. Operatorzy bram płatniczych są w pełni odpowiedzialni za ochronę tych danych. Kupujący oświadcza, że ​​zgadza się zgodnie z § 7 ust.1 ustawy nr 428/2002 Coll. w sprawie ochrony danych osobowych z późniejszymi zmianami, w celu przetwarzania i przechowywania danych osobowych niezbędnych dla działalności sprzedającego i przetwarzania ich w jego systemie informacyjnym. Sprzedawca zobowiązuje się traktować i przechowywać dane osobowe kupującego zgodnie z obowiązującymi słowackimi przepisami. Kupujący udziela sprzedawcy tej zgody na czas nieokreślony. Kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej. Zgoda wygasa w terminie jednego miesiąca od otrzymania cofnięcia przez kupującego zgody sprzedającemu. Bezpieczeństwo danych i prywatności. Zrobione smenica PKBR ■ kupującego wyraża zgodę na przetwarzanie i archiwizację danych osobowych tak długo, jak to konieczne do wyposażenia i dostarczania zamówień otrzymanych przez e-mail pod adresem: info@sentop.pl formularz zamówienia poniżej lub w postaci elektronicznej . ■ kupujący wycofa swoją zgodę na przetwarzanie i archiwizację danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej do info@sentop.pl, formularz zamówienia poniżej lub w formie elektronicznej lub poprzez e-mail. ■ sprzedawca nie będzie sprzedawać dane osobowe otrzymane od kupującego osobom trzecim z wyjątkiem transportu firma jest dostarczona do dostarczenia przesyłki ■ Sprzedawca zobowiązuje się do kierowania otrzymanymi informacjami wewnętrznymi Dyrektywa Evč.0715-2205-2018-11, która została sporządzona zgodnie z przepisami Unii Europejskiej - PKBR i jest swobodnie dostępne dla klientów do wglądu w siedzibie firmy: Oravský Podzámok 288 02741 Słowacja 11. zaznajomieni z przetwarzania danych osobowych zgodnie z § 15 ustawy nr. 122/2013 Z. z. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej „Ustawa”) A. 1. Dane identyfikacyjne operatora: określonymi w ustępie 1. Transakcja podmienok.A. 2. Pośrednik ID: Nie. B. Cel przetwarzania danych osobowych: dla prawidłowej i poprawnej dostawy zamówionych i sprzedanych towarów, wszystko w znaczeniu zgody. C. Dane osobowe: imię, nazwisko, tytuł, adres, kontakt e-mail, kontakt telefoniczny. D. Dodatkowe informacje, które zostały przekazane osobie przetwarzającej dane osobowe: 1. Lekcja chęci dostarczenia wymaganych danych osobowych; w § 10 ustęp 1 niniejszej uchwały, 2. Czas zgodą 5 lat po wyrażeniu zgody 3. Strony trzecie, gdy spodziewane lub jasne, że ich dane osobowe będą dostarczone: Nie dotyczy 4. Obszar beneficjentów jeśli zakłada się lub jest oczywiste, że dane osobowe zostaną im udostępnione: nie dotyczy.5. Kraje trzecie, jeżeli przewiduje się lub oczywiste, że dane osobowe zostaną przekazane do tych krajów: Nie dotyczy. E. Forma publikacji danych osobowych: nie ujawniono. Informacje na temat praw podmiotu danych 1. Podmiot danych ma prawo do pisemnego żądania od administratora danych: - potwierdzenia, czy dane osobowe przetwarzane przez nią - ogólnie zrozumiałe informacje forma w sprawie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych w zgodnie z § 15 ust. (1) (a) do (e) ustawy; - powszechnie zrozumiałej formie dokładnych informacji o źródle, z którego ma swoją przetwarzanie danych osobowych - w powszechnie zrozumiałej formie listy dane osobowe podlegające przetworzeniu, - naprawy lub usuwania ich nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualnych danych osobowych podmiotu przetwarzanie, usuwanie danych osobowych, których cel przetwarzania został zakończony; - zniszczenie jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu w przypadku naruszenia prawa - blokowanie swoich danych osobowych z powodu wycofania zgody przed terminem wygaśnięcia jego ważności, jeśli kontroler przetwarza dane osobowe za zgodą osoby zainteresowanej. - Prawo danej osoby, może być ograniczone tylko jeśli takie wyniki restrykcyjne ze specjalnej prawa oraz jego stosowania naruszyłoby ochronę danej osoby, czy też naruszać praw i wolności innych osób. 2. Osoba zainteresowana może, na pisemny wniosek ma prawo do sprzeciwu wobec: - przetwarzanie jego danych osobowych, co oznacza, że ​​są lub będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego bez jej zgody i zasięgnąć ich zniszczenie, - wykorzystywanie danych osobowych zawartych w § 10 ODS. Artykuł 3 d) Do celów marketingu bezpośredniego w zakresie komunikacji pocztowej lub dostarczania danych osobowych, o których mowa w pkt 10 Artykuł 3 (d) ustawy w celu marketingu bezpośredniego. 3. Pozostałe prawa reguluje bezpośrednio ustawa nr. 122/2013 Z. z. w sprawie ochrony danych osobowych i zmiany niektórych ustaw oraz praw zainteresowanych osób nie są w żaden sposób naruszone. 4. Operator deklaruje, że podjął wszelkie środki wynikające z ustawy, a my będziemy chronić dane zebrane przed przypadkowym lub bezprawnym uszkodzeniem lub zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem, a także wobec innych nieautoryzowanych formami przetwarzania w rozumieniu środków podjętych w projekcie bezpieczeństwa. 5. Operator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe tylko w zakresie i na warunkach ustalonych w niniejszym zawiadomieniu. 6. Operator oświadcza, że ​​nie przekaże danych osobowych innym osobom. Operator oświadcza, że ​​zbierze dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamierzonego celu i przetwarza je wyłącznie zgodnie z celem, dla którego zostały zgromadzone. 7. Operator jest zobowiązany do zachowania w poufności danych osobowych, które przetwarza. Obowiązek zachowania poufności utrzymuje się nawet po zakończeniu przetwarzania danych osobowych. 12. Odstąpienie od umowy 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny zgodnie z ust. § 7 ust. 1 ustawy nr. 102/2014 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów w sprzedaży towarów lub świadczenia usług przez umowy zawieranej na odległość lub umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy oraz o zmianie niektórych zákonov.Predávajúci jest zobowiązany do przyjęcia i zwrot produktu do konsumenta, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania ceny wycofania wypłacanych dla produktu, w tym koszty ponoszone przez konsumenta w celu zamówienia towarów lub usług. Koszt zwrotu produktu ponosi konsument. Konsument nie może odstąpić od umowy, która podlega: a) świadczeniu usługi, jeżeli świadczenie usługi rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta b) sprzedaż towarów lub świadczenie usług, których cena jest uzależniona od zmiany cen w momencie zakończenia usługi; rynku finansowego, że sprzedawca nie ma wpływu, a które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy, c) sprzedaż towarów wyprodukowanych według specyficznych wymagań dóbr konsumpcyjnych na miarę lub towary przeznaczone specjalnie dla jednego konsumenta, d) sprzedaż towarów podlegających szybki pogarszania stanu lub niszczenia, e) sprzedaż towarów zamkniętych w etui ochronnym, który nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i opakowań ochronnych zostało złamane po porodzie, strona 8 Kolekcja prawem Republiki Słowackiej 102/2014 Coll. f) sprzedaż towarów, które mogą być ze względu na swój charakter po porodzie nierozłącznie zmieszane z innymi towarami, g) sprzedaż napojów alkoholowych, cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, dostawy, która może być wykonywana wcześniej niż po upływie 30 dni, a cena zależy od ruch na rynku, że kontrola sprzedającego, h) przeprowadzenie pilnych napraw lub konserwacji, dla których konsument wyraźnie zażądał sprzedającego; To nie ma zastosowania do zamówień na usługi oraz zamówień dotyczących sprzedaży towarów innych niż części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy lub konserwacji, zostały zawarte podczas wizyty przez sprzedającego na konsumenta, a konsument tych usług lub towarów wcześniej zamówione i) sprzedaży nagrań audio, wideo nagrania, nagrania audio, książki lub oprogramowanie komputerowe sprzedawane w etui ochronnym, jeżeli konsument że opakowanie nieopakowanych, j) sprzedaż czasopism z wyłączeniem umowy sprzedaży subskrypcji i sprzedaży książek nie jest dostarczany w etui ochronnym, k) zapewnianiem miejsc innych niż noclegu Celem, transport towarów, wynajem samochodów, świadczenie usług gastronomicznych lub usług związanych z działalnością w zakresie rekreacji i zgodnie z którym sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia tych usług w uzgodnionym terminie lub w uzgodnionym terminie, l) dostarczania zawartości elektronicznej inaczej na trwałym nośniku, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument powiedział, że został prawidłowo powiadomiony, że wyrażenie zgody traci prawo do wycofania się z traktatu 2. Kupujący odstąpi od umowy na piśmie. Do odstąpienia od umowy zakupu przez przepuszczanie punkt niniejszych ogólnych warunków kupującego określa kupującego, numer zamówienia i datę dokładną specyfikację produktu, w jaki sposób sprzedawca ma do zwrotu otrzymanej zapłaty określony numer konta i / lub adres do korespondencji. Równocześnie z odstąpienia od umowy zobowiązany jest złożyć / przesłać / produkt sprzedawca wraz z akcesoriami, w tym dokumentacji i oryginalnego dowodu wpłaty .W przypadku, gdy kupujący odstępuje od umowy i złożenia / Send / produkt sprzedawcy, że można zasadnie zostały wykorzystane, znajdujący się w produkty opakowaniowe i szkodliwy jest kompletna, wrócić sprzedającego na kupującego zapłacił cenę zakupu produktu, o którym mowa w wiązaniu przyjęcia zamówienia, lub w ciągu 14 dni po otrzymaniu wypowiedzenia umowy sprzedaży i dostawy produktu do sprzedającego przelewem na rachunek zamierzonych odbiorców kupującego. 3. Sprzedający zwróci wycofanie siła nabywcy cenę zakupu łącznie z kosztami, które kupujący poniesionych w związku z zamawiania i dostarczania produktu, jeżeli nabywca ze sprzedawcą produktów przedkłada dokumentację potwierdzającą kosztów poniesionych przez kupującego, poniesionych w związku z zamawiania produktów. 4. Koszt kupującego poniesionych w związku z zamawiania produktów są uznawane za koszty realizacji zamówień, zwłaszcza cenę zatelefonowania, którą nabywca dokonał propozycję zawarcia umowy sprzedaży lub cenę łączący nabywcę do strony internetowej sprzedawcy, dla których nabywca wypełnia i wysłał formularz zamówienia, aby zamówić towary na stronie internetowej, lub napisał i wysłał zamówienie pocztowe. 13. Poufność Kupujący jest zobowiązany do ścisłego zachowania poufności wszystkich informacji udostępnionych mu w odniesieniu do dostaw od sprzedawcy, który może być rozpatrywane w świetle okoliczności wyraźnie handlowe lub tajemnice handlowe, które powinny być utrzymywane jako poufne, z wyjątkiem informacji które są znane ze źródeł publicznych. 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych warunków. Obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianach niniejszych ogólnych warunków jest spełniony poprzez umieszczenie sprzedawcy na stronie internetowej sprzedawcy. 2. W przypadku gdy umowa kupna jest zawarta na piśmie, każda zmiana jest dokonywana na piśmie. Strony zgadzają się, że komunikacja między nimi będzie odbywać się w formie wiadomości e-mail w. 4. Relacje nie uregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach są regulowane odpowiednimi postanowieniami następujących przepisów ustawowych i wykonawczych: Ustawa nr 102/2014 Z. z. w sprawie ochrony konsumentów w sprzedaży towarów lub świadczenia usług przez umowy zawieranej na odległość lub umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy i zmianie niektórych zákonovb. Ustawa nr 22/2004 Z.z. w sprawie handlu elektronicznego i zmieniająca ustawę nr. 128/2002 Z.z. (z późniejszymi zmianami), c. Ustawa nr 250/2007 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów i zmiany ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Coll. przestępstwa (z późniejszymi zmianami), d. Ustawa nr 40/1964 Z.z. Kodeks cywilny (z późniejszymi zmianami) .5. Niniejsze ogólne warunki handlowe stają się skuteczne w stosunku do kupującego poprzez zawarcie umowy kupna. 6. Jeżeli konsument odstąpi od umowy, poniesie koszty zwrotu produktu sprzedawcy zgodnie z § 10 ust. 3 ustawy i powinien on odstąpić od umowy zawieranej na odległość, kosztami zwrotu produktu, który ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone przez pošty.7. Kupujący może być zobowiązany do zapłaty sprzedawcy ceny za wykonanie faktycznie dostarczone zgodnie z § 10 ust. (5) Ustawy i jeżeli konsument odstąpi od Umowy o świadczenie usług po uprzednim wyraźnym zgodzie Sprzedawcy na podstawie § 4 ust. 6, Act.8. Sprzedawca postępuje zgodnie z Kodeksem postępowania9. Okres obowiązywania umowy - na czas trwania okresu gwarancyjnego warunki rozwiązania umowy określono powyżej.10. Ewentualne rozwiązania sporu mogą być również rozstrzygane w drodze pozasądowego rozstrzygnięcia za obopólną zgodą. 11. Prawo własności umowy przechodzi na kupującego dopiero wypłata płatności wymienionych w zmluve.POUČENIE Konsumenta wykonywać prawo do wycofania się z traktatu 1. Prawo odstąpienia od umowy zmluvy.Máte prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dní.Lehota odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od daty otrzymania produktu. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy o poinformowanie nas o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy jednoznacznego oświadczenia (np pisemnej listem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem) w: info@sentop.plNa tego celu można użyć wzoru formularza odstąpienia, które można znaleźć w: Sentop Ltd., Oravskiego Podzamku 288 027 41 Oravskiego Podzamku, ID: 46835318, info@sentop.pl, lub w: http://www.sentop.pl/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdfLehota na Wypowiedzenie jest zachowane, jeżeli zawiadomisz o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed wygaśnięciem ważności umowy. Konsekwencje odstąpienia od wycofania zmluvy.Po zwróci wszelkie płatności, które dokonane w związku z zawarciem umowy, w szczególności cenę zakupu łącznie z kosztami dostarczenia towaru do Vám.Platby zostaną zwrócone niezwłocznie, w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Ich płatność zostanie dokonana w taki sam sposób, który został użyty płatności, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej płatności, bez żadnych dodatkowych opłat poplatkov.3. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu i elektronicznie za pośrednictwem naszej strony internetowej: http://www.sentop.pl/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf .Jeśli skorzystać z tej opcji akceptacja wycofania zostanie potwierdzony natychmiast na trwałym podłożu (na przykład e-mail) 0,4. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli jesteś odesłać produkt przed upływem 14-dniowego lehoty.Zodpovedáte tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z niewłaściwego obchodzenia go inny niż to, co jest konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.5. Informacje zawarte w niniejszym poradniku stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość lub umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy i może być zmieniona jedynie za wyraźną zgodą obu Umawiających parties.6. Kupujący wysyłania zleceń i naciskając „porządek z obowiązku zapłaty” wyraźnie potwierdza, że ​​zapoznał się on z faktu, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny. 7. Sprzedający niezwłocznie po zawarciu umowy na odległość, najpóźniej wraz z dostawą towarów, zapewnia konsumentowi potwierdzenie zamówienia na trwałym nośniku. Certyfikat zawiera: - wszystkie informacje określone w § 3 ust. 1 Ustawy, jeżeli sprzedawca nie dostarczył te informacje konsumentowi na trwałym nośniku przed zawarciem umowy na odległość. 8. Kupujący może odstąpić od umowy w celu dostarczenia produktu jeszcze przed rozpoczęciem okresu odstąpienia od umowy9. Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia zgodnie z § 7 ust. (1) Ustawy w formie papierowego sprzedawcy lub w formie rejestracji na innym trwałym nośniku; jeżeli umowa została zawarta ustnie, stosowanie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy byle jednoznacznego oświadczenia wyrażające jej konsumentów vol wycofujesz się z umowy. Konsument może skorzystać z formularza wypłaty podanego mu przez sprzedającego. Okres karencji uważa się za utrzymany, jeżeli zawiadomienie o wycofaniu zostało wysłane do sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu zgodnie z art. 7 1 ustawy 11. Ciężar dowodu w zakresie wykonania prawa odstąpienia spoczywa na kupującym. Obowiązki sprzedającego przy wypłacie1. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od kupującego zwrotu wszelkie płatności otrzymane przez niego na podstawie umowy lub w związku z nimi; pozostaje to bez uszczerbku dla przepisu § 8 ust. 5.zákona.2. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrócenia kupującemu płatności określonych w ust. 1 w taki sam sposób, w jaki konsument dokonał zapłaty. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa kupującego do uzgodnienia ze sprzedającym innej metody płatności, jeśli nie zostaną naliczone dodatkowe opłaty w stosunku do kupującego. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapłacenia kupującemu dodatkowych kosztów, jeśli kupujący wyraźnie wybrał inną metodę dostawy, taką jak najtańsza normalna metoda dostawy oferowana przez sprzedającego. Dodatkowe koszty to różnica między kosztami dostawy wybranymi przez kupującego a kosztami najtańszej wspólnej metody dostawy oferowanej przez sprzedającego. Na zakończenie, której przedmiotem jest sprzedaż produktu, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu nabywcy zapłaty, o którym mowa w pkt 1, przed jego dostarczenia towarów lub dostarczenia przez konsumenta dowodu wysłania towaru z powrotem do sprzedawcy, chyba że sprzedający proponuje odbioru towaru osobiście lub przez niego zlecona osoba. Obowiązki i upoważnienia konsumentów po wypłacie1. Kupujący jest zobowiązany do odesłania produktu do sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty wypłaty lub przekazania go sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca sugeruje, że odbierze produkt osobiście lub przez osobę do tego uprawnioną. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za zachowany, jeżeli produkt został wysłany do wysyłki nie później niż w ostatnim dniu okresu. Po wypowiedzeniu nabywca ponosi jedynie koszty zwrotu towaru sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez sprzedającego do przejęcia towarów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca zgodził się sam to znieść lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z § 3 ust. (1) i) ustawy. Kupujący ponosi jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikającego z takiego traktowania towarów, co jest poza zakresem niezbędnym do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności towarów. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmniejszenie wartości produktu, jeśli sprzedawca nie zastosował się do obowiązku informacyjnego dotyczącego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z § 3 ust. (1) h) ustawy,

W Oravský Podzámok, 28.02.2018

Product added to wishlist