7. WARUNKI DOSTAWY

1. Sposoby dostawy towaru
Dostawa towaru jest możliwa w następujący sposób:
- dostawa kurierem,
- dostawa Pocztą Słowacką.

2. Cena i płatność
Przy zamówieniu produktu i dostawie ceny za przesyłkę i opakowanie są następujące:

Poczta Słowacka - waga paczki do 1 kg: 4,90 EUR
Poczta Słowacka - waga paczki od 1,01 kg: 7,00 EUR
Usługa kurierska GLS: 6,90 EUR

Cena dostawy towaru obowiązuje na terenie Republiki Słowackiej. Przy wysyłce towaru za granicę koszty transportu są kalkulowane indywidualnie na podstawie umowy o cenie transportu poza terytorium RS.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu cenę zakupu produktu uzgodnioną w umowie kupna w momencie zawarcia umowy, w tym koszty dostawy (dalej "cena zakupu") zgodnie z ustawą nr 18/1996 Z.z. w obowiązującym brzmieniu w formie:
- gotówką bezpośrednio kurierowi/dostawcy,
- przelewem bezgotówkowym na konto sprzedającego,
- systemem PayPal,
- kartą płatniczą.

3. Jeśli kupujący zapłaci cenę zakupu bezgotówkowo, za dzień płatności uważa się dzień, w którym cała kwota została zaksięgowana na koncie sprzedającego IBAN: SK90 8330 0000 0026 0072 7165, VS: numer zamówienia.

4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu za produkt w terminie zgodnym z umową kupna, najpóźniej jednak przy odbiorze produktu.

Jeśli kupujący zapłaci cenę zakupu z góry, może odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi RS.

Jeśli kupujący nie zapłaci całej kwoty przy odbiorze produktu, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu poniesionych kosztów.

Ceny produktów podane na stronach sprzedającego obowiązują w momencie zamówienia.

8. Cena zakupu uważana jest za zapłaconą z chwilą zaksięgowania całej kwoty na koncie sprzedającego przy płatności przelewem lub zapłaceniu gotówki kurierowi.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności produktu do momentu pełnej zapłaty.

Dowód zakupu jest jednocześnie dowodem podatkowym.

Odbiór produktu przez kupującego jest możliwy dopiero po pełnej zapłacie, chyba że uzgodniono inaczej.

Do ceny produktu doliczana jest cena transportu zgodnie z punktem 7.2.

13. Produkt jest sprzedawany zgodnie z wymaganiami kupującego oraz wystawionymi wzorami, katalogami, kartami typowymi i wzornikami sprzedającego na jego stronie internetowej.

14. Jeśli sprzedający i konsument nie uzgodnią inaczej, sprzedający jest zobowiązany zrealizować zamówienie w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

Kupujący odbiera produkt w sposób określony w akceptacji zamówienia.

Dane o właściwościach produktów, ilości, wymiarach i pozostałe dane w katalogach i pismach sprzedającego są wiążące.

Miejscem dostawy jest miejsce wskazane w akceptacji zamówienia, chyba że strony uzgodnią inaczej.

18. Sprzedający dostarcza produkt kupującemu na adres wskazany w umowie kupna. Produkt uważa się za dostarczony z chwilą doręczenia na wskazany adres.

19. Jeśli sprzedający dostarczy towar kupującemu w określone miejsce, kupujący odbierze go osobiście lub zapewni odbiór przez upoważnioną osobę, która podpisze protokół dostawy.

Osoba upoważniona musi przedstawić oryginał/kopię umowy kupna, dowód zapłaty i pisemne upoważnienie.

Jeśli konieczne będzie powtórzenie dostawy z powodu nieobecności kupującego, wszystkie związane z tym koszty pokrywa kupujący.

Towar uważa się za dostarczony z chwilą doręczenia na wskazany adres, a za odebrany z chwilą fizycznego odbioru przez kupującego/osobę upoważnioną lub odmowy odbioru zaznaczonej przez przewoźnika w protokole.

20. Koszty wniesienia nie są wliczone w cenę i sprzedający nie jest zobowiązany do świadczenia tej usługi.

21. Jeśli kupujący po odbiorze stwierdzi wady produktu, zgłasza to sprzedającemu i składa reklamację lub odstępuje od umowy.

22. Jeśli sprzedający nie może wykonać umowy z powodu niedostępności produktu/usługi, niezwłocznie informuje o tym konsumenta i w ciągu 14 dni zwraca mu zapłaconą cenę lub zaliczkę, chyba że uzgodnią świadczenie zastępcze.

W przypadku świadczenia zastępczego sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt/usługę w tej samej jakości i cenie. Jeśli się nie zgodzą, sprzedający zwróci wszystkie udokumentowane koszty poniesione przez konsumenta na zamówienie.

Product added to wishlist