WARUNKI DOSTAWY
1. Metody dostawy
Towar może zostać dostarczony w następujący sposób:
- dostawa kurierem,
- dostawa przez Pocztę Słowacką.
2. Cena i płatność.
Przy zamawianiu produktu i dostarczaniu go. opłata pocztowa + pakowanie razem
Slovak Post - waga paczki do 1 kg 4,90 EUR
Slovak Post - waga paczki od 1,01 kg do 7,00 EUR
GLS Courier Service 6,90 EUR


Cena dostawy obowiązuje na terytorium Republiki Słowackiej. Przy wysyłce towarów za granicę koszty transportu są obliczane indywidualnie na podstawie umowy dotyczącej ceny transportu poza terytorium Republiki Słowackiej.
Kupujący musi zapłacić cenę zakupu produktu uzgodnionym w umowie w chwili zawarcia umowy zakupu, w tym kosztów dostawy towarów ( „Cena zakupu”) przez zák.č.18 / 1996 Z.z. z późniejszymi zmianami:
- w gotówce, bezpośrednio do kuriera, kuriera,
- przekazanie bezgotówkowe na rachunek sprzedającego,
- Paypal,
- karta kredytowa.
3. Jeżeli kupujący płaci cenę zakupu przez terminu płatności przelewu to data, kiedy pełna cena zakupu dobro rachunku IBAN sprzedającego: SK90 8330 0000 0026 0072 7165 VS: numer porządkowy.

4. Nabywca musi zapłacić sprzedającemu uzgodnioną cenę zakupu dla danego produktu w okresie, na podstawie umowy zakupu, ale nie później niż po otrzymaniu produktu.
5. Jeżeli kupujący płaci cenę zakupu dla produktu uzgodnionym w umowie, kupujący ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny zakupu tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej.
6. Jeżeli kupujący nie zapłaci sprzedającemu całą cenę nabycia w przejęciu produktu, Strony zgadzają się, że sprzedający ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu poniesionych kosztów do zamawiania i dostarczania wybitny produkt.
7. Ceny produktów wyświetlane na stronie internetowej sprzedawcy obowiązują w momencie zamówienia towaru.
8. Cena nabycia zostanie zapłacona przez uznane kredytowania pełną cenę zakupu na konto sprzedającego w przypadku przeniesienia płatności na konto sprzedającego lub poprzez wpłatę gotówkową kuriera.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zakupu produktu do momentu pełnego zapłacenia ceny zakupu.
10. Dowód zakupu wydany na podstawie umowy kupna między sprzedawcą a nabywcą jest również dokumentem podatkowym.
11. Kupowanie produktu przez kupującego jest zasadniczo możliwe dopiero po jego opłaceniu w całości, chyba że uzgodniono inaczej.
12. Ceną produktu jest cena przewozu rzeczy określona w pkt 7.2 powyżej.
13. Produkt jest sprzedawany przez nabywcę i narażone modele, katalogi, listy typ, kolor karty sprzedawcy, umieszczonej na stronie internetowej e-commerce dostawcy.
14. O ile sprzedawca i konsument nie uzgodnią inaczej, sprzedawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia konsumenta w ciągu 30 dni od dostawy.
15. Kupujący bierze produkt za pośrednictwem środków określonych w akceptacji kupującego przez kupującego.
16. Informacje na temat właściwości produktu, ilość, wymiary i inne dane zawarte w katalogach, broszurach i innych dostawców łączności umieszczone na stronie internetowej e-commerce dostawcy jest obowiązkowe dane.
17. Miejscem dostawy produktu jest miejsce określone w przyjęciu zamówienia przez sprzedającego, chyba że strony postanowią inaczej w umowie kupna.
18. Sprzedawca dostarcza produkt kupującemu pod adresem wskazanym w umowie kupna. Produkt uważa się za dostarczony z chwilą dostarczenia produktu na adres podany w wiążącej akceptacji zamówienia.
19. Jeżeli sprzedawca transportuje towar do kupującego w miejscu określonym w umowie nabywcy, nabywca przejmuje towaru osobiście lub upewnić się, że towary zostały przejęte przez osoby upoważniającej przypadku jego braku od otrzymania towarów określonych w umowie zakupu i podpisał protokół w sprawie dostawy i przekazania towary. Trzecia osoba uprawniona do otrzymania towarów określonych w umowie sprzedaży sprzedawca zobowiązany jest złożyć oryginał lub kopię umowy zakupu i dowód wpłaty towarów i pisania pełną wartościowość. Jeśli zajdzie konieczność powtórzenia dostawy towarów ze względu na nieobecność nabywcy w miejscu określonym w umowie, wszystkie koszty poniesione w ten sposób są ponoszone przez kupującego, w szczególności powtarzalne dostawy towaru do miejsca przeznaczenia w umowie. Towary są za doręczone z chwilą dostarczenia towaru na adres wskazany we wniosku i akceptacji zleceń wykonanych w momencie fizycznego otrzymania przez nabywcę, odpowiednio. jego upoważnionego przedstawiciela lub odmowę przyjęcia towaru do przejęcia przez przewoźnika w raporcie o dostawie i doręczeniu.
20. Koszty związane z najmem nie są wliczone w cenę zakupu towarów, a sprzedawca nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług.
21. Jeżeli kupujący sprawdzony produkt po porodzie i okazało się, że produkt ma wadę powiadomić sprzedawcę i będzie obowiązywać od produktu roszczenia sprzedawca, odpowiednio. odstąpienie od umowy ze sprzedawcą

22. Jeśli sprzedawca nie dotrzyma umowy, ponieważ zamówiony produkt nie może dostarczyć lub serwisować, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania konsumenta i zwrotu ceny zapłaconej za produkt lub zaliczkę w ciągu 14 dni, jeśli sprzedawca i konsument nie wyrażą zgody na zastąpienie świadczenia. Jeśli sprzedawca i konsument nie zgadzają się na zastępcze działanie, sprzedawca jest zobowiązany do zastąpienia wszelkich udowodnionych kosztów poniesionych przez konsumenta w celu zamówienia produktu lub usługi. W przypadku świadczenia zastępczego sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia produktu konsumentowi lub świadczenia usługi o tej samej jakości i cenie.

Product added to wishlist